Meble włoskie Sabo

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

REGULAMIN SKLEPU
I. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego: www.meble-wloskie.com.pl jest przedsiębiorstwo F.H.U.”SABO” Spółka Jawna, ul.Heidi Wernerus-Neumann 5, 37-700 Przemyśl, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000006779, NIP 795-19-02-562, Regon 650243788,telefon kontaktowy +48 606 364 726,kontakt mejlowy:sklep@meble-sabo.pl
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski i poza nią.
 4. Nabywcą może być firma lub osoba fizyczna pełnoletnia.
 5. Domniemywa się, że Klient wypełniając formularz rejestracyjny podczas rejestracji użytkownika w serwisie sklepu, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
II. Oferta sklepu
 1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie www.meble-wloskie.com.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny nie obejmują kosztów dostawy i przesyłki.
 3. Wszystkie meble oraz produkty oferowane w sklepie internetowym są produkowane we Włoszech i zamówienia są realizowane wyłącznie na konkretne zamówienie klienta. Termin realizacji zamówienia jest różny w zależności od terminów realizacji oferowanych przez włoskich producentów.
 4. Prawem właściwym zamówienia (umowy) jest prawo polskie.
III. Składanie zamówień
 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem internetowego sklepu www.meble-wloskie.com.pl lub zwyczajną drogą elektroniczną.
 2. Po złożeniu elektronicznego zamówienia, Klient otrzyma automatycznie wygenerowaną przez serwis sklepu wiadomość potwierdzającą fakt złożenia zamówienia .
 3. Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub poprawne wpisanie danych przy zamówieniu bez procesu rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep. W szczególności Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 5. W przypadku zgłoszenia błędów w zamówieniu z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient (np. błędnie wybrana forma płatności, kolorystyka, itp.) Sklep informuje Klienta o wprowadzonej zmianie poprzez wysłanie e-mailem poprawionego zamówienia. Zmianę tę Klient jest zobowiązany potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Klient po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wpłaca zaliczkę na meble w wysokości 50% wartości zamówienia (kwota podana przy potwierdzeniu). Pozostałą część dopłaca bądź przelewem przed dostarczeniem towaru, bądź gotówką przy odbiorze (szczegóły poniżej).
 7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy www.meble-wloskie.com.pl i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.
 8. Wpłaty należy wysyłać na konto sklepu. Pieniądze prosimy przelewać dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia,w którym będzie podany numer konta bankowego.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sklepu, o czym Klient jest informowany pocztą elektroniczną.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania wpłaty w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.
 11. Dopłata następuje w chwili odbioru towaru (przy zakupach do 10000,00 złotych, w pozostałych przypadkach przelewem po wcześniejszym zawiadomieniu o dostawie przez Sprzedawcę), zaraz po sprawdzeniu zgodności zamówienia przez Nabywcę.
 12. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie wydłużenie okresu realizacji zamówienia w okresie wakacyjnym i przedświątecznym.
IV. Ceny i płatności
 1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy .
 2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej .
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.
 5. Zmiany, o których mowa nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Meble dostarczamy własnym transportem, pobierając opłatę za dowóz indywidualnie naliczaną po złożeniu zamówienia .Wysokość opłaty jest uzgadniana i akceptowana przez klienta przed dokonaniem przez klienta wpłaty zaliczki.

V. Dostawa i odbiór produktu
 1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez Sprzedawcę w dni robocze między 8:00 a 20:00 lub w godzinach i dniach ustalonych indywidualnie z Klientem.
 2. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
  - dostawa przez transport Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,
  - odbiór własny.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
 5. Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotrze do Klienta.
 7. Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Sklep uzgodnionym jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient. W takim przypadku Klient ponosi wszelkie faktyczne koszty kolejnej dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu następnego terminu.
 8. Wydanie i Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzone pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 9. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (pracownika sklepu).
 10. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkodowy (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz niezwłoczne poinformować Sklep, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

  UWAGA: Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.
Oświetlenie
 1. Wysyłka jest realizowana za pośrednictwem kuriera , niezależnie od wagi i wielkości przesyłki.
  Koszty wysyłki pokrywa kupujący.
 2. Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane  pod warunkiem, że nie były używane, są dostarczone w komplecie (wraz z dołączonym osprzętem). Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub adres w ciągu 3 dni roboczych. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep.

  UWAGA: Przed odbiorem przesyłki sprawdź czy opakowanie nie jest uszkodzone. Odbierając przesyłkę posiadającą niewielkie uszkodzenia opakowania zewnętrznego należy ją obowiązkowo sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku dużych uszkodzeń opakowania należy odmówić przyjęcia przesyłki. Odbierając przesyłkę z uszkodzonym opakowaniem zewnętrznym bez sprawdzenia w obecności kuriera traci się możliwość do reklamacji.
VI. Ochrona danych osobowych
 1. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych gromadzonych przez Usługobiorcę, który jest ich administratorem i realizuje w stosunku do tych danych obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi jego integralną część.
 2. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

Drogi Kliencie przysługuje Ci  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

VII. Zmiana danych

Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury lub paragonu Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia ich na w/w dokumentach.

VIII. Rezygnacja z zamówienia

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)art. 27 kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy(można skorzystać z zamieszczonego formularzu zwrotu) i otrzymaną wraz z nim fakturę lub paragon. Zwrot kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego w zamówieniu.Koszt zwrotu towaru ponosi Nabywca.

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą elektroniczną na adres sklep@meble-sabo.pl.
 2. Jeżeli po skierowaniu zamówienia do realizacji okaże się, że producent dokonał zmian w produkcie, wycofał dany produkt z produkcji lub chwilowo brakuje w ofercie producenta danego produktu, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie i jednocześnie zaproponuje zmianę zamówienia oferując inny dostępny produkt wraz z aktualną ceną. W razie potwierdzenia przez Klienta zmiany, termin realizacji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zmiany. W momencie zmiany zamówienia, zmiany pozycji i ceny, Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie zmienionego zamówienia. Zmianę zamówienia Klient potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Brak zgody Klienta na zmiany, o których mowa powyżej, skutkować będzie zwrotem wpłaconej przez Klienta kwoty w całości.
IX. Reklamacje i zwroty
 1. Wszystkie meble oferowane w sklepie objęte są 24 - miesięczną gwarancją producenta.
 2. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.
 3. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, protokół reklamacji, dostępny na naszej stronie internetowej, może być pomocny do spisania reklamacji.
 4. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 5. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy "Protokołu Reklamacji".
 6. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi konsumenckiej, jeżeli produkt ma wadę fizyczną (niezgodność produktu z umową) lub prawną.W przypadku reklamacji należy się skontaktować ze sklepem, który dostarczył towar i fakturę lub paragon. Prosimy o podanie danych Zamawiającego,zamówionych mebli, zgodnie z zamówieniem.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu domówi się z  Nabywcą co do sposobu rozwiązania korzystnego reklamacji na rzecz Nabywcy towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Reklamacje prosimy składać droga mailową lub pisemną. Odbiór  reklamacji odbywa się po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru.
 9. Formularz reklamacji w wersji on-line znajduje się na stronie www.meble-wloskie.com.pl
  W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:
  • dane Klienta
  • dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)
  • nazwę, ilość towarów, które są reklamowane
  • powód reklamacji
  • numer konta bankowego, jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem
 10. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania reklamacji udzieli odpowiedzi i rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja zostanie uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Państwem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy bądź wymiany uszkodzonych elementów.
 11. Paczki wysyłane do „sklepu internetowego www.meble-wloskie.com.pl” na jego koszt oraz za pobraniem, nie będą przyjmowane.
 12. Zakupione meble nie podlegają zwrotom z powodu:
  • nieprawidłowego wymierzenia mebli lub pomieszczenia, w którym mają być zmontowane, itp.
  • różnic w odcieniu: skóry, ecoskóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnic oświetlenia podczas robienia zdjęć mebli
  • różnic w meblach i częściach tapicerowanych w obiciu ze skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

  Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe.
 13. Reklamacji nie podlegają:
  • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu i ustawienia mebli (np. na podłodze z ogrzewaniem podłogowym),
  • uszkodzenia powłok powierzchni mebli przez ustawienie na nich gorących przedmiotów, czyszczenie środkami chemicznymi, zawierającymi alkohol w różnych postaciach, uszkadzającymi powłokę lakierniczą oraz stały kontakt np. z wodą, naturalne zużywanie się produktu i jego wyposażenia (np. zarysowania powłoki lakierniczej),
  • uszkodzenia wynikające z użytkowania mebli w pomieszczeniu o wilgotności mniejszej niż 50% (zbyt suchych, możliwe np. pęknięcia drewna, odpryskiwanie farby związane ze skurczami drewna),
  • uszkodzenia spowodowane obecnością żerujących larw w drewnie (np. kornika) w meblach wykonanych z litego drewna (sytuacja taka może się zdarzyć),
  • uszkodzenia mebli w trakcie wnoszenia mebli do mieszkania klienta.
    14.Koszt odebrania towaru objętego reklamacją ponosi Sklep.

X. Zasady użytkowania i konserwacji mebli
 1. Włoskie meble przeznaczone są do użytkowania w warunkach domowych w normalnej wilgotności powietrza około 50%. Meble wykonane z litego drewna, oraz płyty meblowej lakierowane mimo swej odporności na wilgoć nie mogą mieć długotrwałego, bezpośredniego kontaktu z wodą oraz gorącymi przedmiotami. W przypadku zalania wodą należy go jak najszybciej wytrzeć i umożliwić całkowite wyschnięcie. Do czyszczenia mebli nie należy używać wody oraz środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, alkohole, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących. Do konserwacji mebli z litego drewna należy używać ogólnie dostępnych środków przeznaczonych do powierzchni lakierowanych, zgodnie z instrukcją ich producenta.
 2. Niektóre elementy ekskluzywnych mebli nie są wykonane z litego drewna, gdyż nie jest ono najlepszym materiałem do pewnych celów. Na przykład blaty stołów wykonane są z płyty meblowej fornirowanej. Również podłużnice boczne łóżek wykonane są ze sklejki, która ma większą nośność niż lite drewno. Nie należy wystawiać mebli na bezpośrednie działanie światła słonecznego, by uniknąć utraty oryginalnego koloru drewna. Jeżeli to możliwe należy zasłaniać okna, aby słońce nie padało bezpośrednio na powierzchnię mebli. Należy trzymać meble z daleka od bezpośredniego źródła ogrzewania i chłodzenia ponieważ powoduje to zmianę wilgotności drewna. Należy unikać postawienia mebli bezpośrednio przy grzejnikach, przewodach ciepła lub kominku. Temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywają meble mają duży wpływ na ich żywotność i wygląd, ponieważ wykonane są z drewna o niskiej wilgotności. Drewno w meblach reaguje na zmianę wilgotności. Zbyt niska wilgotność w pomieszczeniu powoduje powstawanie na w drewnie pęknięć wskutek kurczenia się powierzchni drewna. Zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniu powoduje rozrastanie się powierzchni drewna co może objawiać się np. trudnością w zamykaniu drzwiczek czy szuflad. Należy unikać działania na powierzchnie mebli środków szorstkich takich jak np. popiół z papierosa czy piasek. Zawsze należy podnosić meble, by je przesunąć - nigdy nie ciągnąć. Drzwi, szuflady należy otwierać delikatnie. Należy pamiętać, aby nie narażać mebli na działanie płynów, które zawierają agresywne rozpuszczalniki, kwasy lub zasady. Również działanie płynów mniej agresywnych przez dłuższy okres czasu jest bardzo niewskazane. Kurz należy usuwać lekko zwilżoną wodą ściereczką.
XI. Postanowienia końcowe
 1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 4. Oferta Sklepu jest propozycją, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta.
Zapraszamy i życzymy udanych zakupów

Pliki do pobrania:
Formularz zwrotu towaru | pobierz |
Formularz o odstąpieniu od umowy | pobierz |

 

   

Ostatnio oglądane

F.H.U. Sabo Sp. J.

ul. Heidi Wernerus-Neumann 5
37-700 Przemyśl

606 364 726 lub sklep@meble-sabo.pl